VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

De uitgangspunten van VOLBG (juni 2018)

Mensen maken volgens ons de stad. Bewoners hebben met hun deskundigheid en ervaring de rustige sfeer van kloosters en ziekenhuis tot nu toe, ondanks alle drukte van studenten en toeristen, weten te behouden door goed toezicht en beheer. VOL BG streeft naar een prettig en veilig verblijfsklimaat voor alle betrokkenen op en rond het BG-terrein: bewoners, studenten, personeel, bezoekers, en vooral kinderen. Wij zien het BG als onderdeel van het Burgwallen-Zuid. Dit is een kwetsbaar gebied waar meer speelt dan alleen universiteitsbelangen.

De druk is de laatste jaren al véél te groot geworden. Ook het stadsbestuur onderschrijft dit inmiddels en zal dit de komende vier jaar vertalen naar concrete maatregelen om deze overbelasting in de buurt aan te pakken. Het BG-terrein en omgeving kan een mooi gebied zijn om dit al snel werkelijk uit te voeren. Uit alle onderzoeken over en toekomstvisies op welke stad dan ook blijkt dat permanente bewoning de belangrijkste voorwaarde is voor een prettig en veilig verblijfsklimaat voor iedereen. Daarom dient de woonfunctie op het terrein op alle mogelijke manieren gekoesterd te worden. We pleiten er daarom voor om géén extra functies op het BG-terrein te realiseren zoals coffee corners, horeca, ontvangstplekken of extra mensen-trekkende activiteiten. De multi-functionaliteit van het terrein moet behouden blijven, ook tijdens de verbouwing. Met name het speelterrein vervult een zeer belangrijke sociale functie voor de wijde omgeving. Het kinderdagverblijf is eveneens een belangrijke sociale ontmoetingsplek hetgeen de cohesie en veiligheid van het gebied bevordert. VOL BG heeft vier speerpunten:

1. Veiligheid

Gelukkig komen auto’s niet voor op het BG. Maar geparkeerde fietsen, scooters en zo voort van de grote hoeveelheden studenten, medewerkers en bezoekers van de UvA vragen om creatieve oplossingen. Die zien we zoveel als mogelijk in de panden en in kelders en niet op de stoepen en de wandelgebieden. In- en uitgangen vragen om extra aandacht. Op het BG-terrein zijn vele nissen en donkere hoeken. De betrokkenheid van de bewoners is daarom essentieel voor de veiligheid. Het terrein is te groot om in zijn geheel af te sluiten. Het behouden van de kleinschaligheid is belangrijk voor de betrokkenheid en leefbaarheid, hetgeen bovendien past in de structuur van dit stukje stad. Door niet het gehele terrein, maar alleen onderdelen af te sluiten, blijft de openbaarheid van het terrein op een zo veilig mogelijke manier gegarandeerd.

2. Groen

Er staan prachtige, oude bomen op het BG terrein. Zij zijn belangrijk voor het micro-klimaat en de sfeer als noodzakelijke tegenwicht voor de bebouwing. De gebouwen op het BG werken als een klankkast. Bomen en groen dempen het geluid en moeten zoveel mogelijk behouden blijven en we zijn voor het planten van meer; zowel horizontaal als verticaal. We verwachten een grotere inzet van de UvA voor het zoeken naar creatieve oplossingen om deze bomen en de groene hoven zoveel mogelijk te behouden en niet te verwijderen, ook niet voor bouwwerkzaamheden. Worden er onverhoopt toch bomen gekapt, dan moeten die zo dicht mogelijk op of bij de oorspronkelijke plek gecompenseerd worden en niet elders! De sociale veiligheid vraagt om een overzichtelijke inrichting van de buitenruimte en dus ook van de beplanting: wel bomen, geen struiken. Wij willen graag betrokken zijn bij het ontwerp en beheer hiervan. Wij zijn overigens blij met het toegepaste vogelbeheer van de UvA.

3. Duurzaamheid

Het streven van de UvA om in dit gebied klimaatneutrale investeringen te doen, juichen we toe. Wij zouden graag daarop willen aansluiten en de UvA willen vragen om in overleg met de woningcorporaties en andere belanghebbenden te onderzoeken of de voorzieningen (aardwarmte, zonne-energie en ook Internet) voor alle permanente gebruikers en in een groter gebied beschikbaar kunnen komen.

4. Beheer

Voor het beheer tijdens en na de bouw, gaan wij uit van een belangrijke rol voor de bewoners. Sinds eind jaren 70 van de vorige eeuw beheren bewoners in samenspraak met de gemeente delen van het terrein. Dit is cruciaal gebleken voor zowel de leefbaarheid, de veiligheid, het groen en de duurzaamheid. Wij denken aan een speciale beheersorganisatie door het aangaan van een basisovereenkomst tussen bewoners, gemeente en UvA. Die organisatie wordt verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Voor ieder deelgebied zien we een eigen deelovereenkomst voor ons. Deze basis- en deelovereenkomsten worden jaarlijks met elkaar besproken, geëvalueerd en aangepast. Het dagelijks beheer zien we graag in handen van een buurtconciërge. Die zal het vaste aanspreekpunt punt zijn die snel kan handelen en indien nodig de schoonmaak, vuilafvoer en liefdevol groenbeheer kan aansturen. De bewakingsdienst van de UvA zou ook onderdeel van het beheerssysteem moeten zijn.