VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Terugblik Masterplan in ontwikkeling (2021)

Het College van Bestuur van de UvA besloot in 2017 dat de Universiteits-bibliotheek op het BG terrein te bouwen. Daarna boog de UvA zich eindelijk ook over de toekomst van de rest van de buurt. In samenwerking met het ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West 8 organiseerde de UvA in 2018 vier inspraakbijeenkomsten. Verslagen hiervan zijn te vinden via de website: https://campus.uva.nl/universiteitskwartier/universiteitskwartier.html.

In september 2018 heeft de VOL BG aan de gemeente gevraagd om de regie op zich te nemen voor het ontwikkelen van het masterplan voor het gebied dat het Universiteitskwartier wordt genoemd. Dit is Binnengasthuisterrein en het gebied tussen de OZ Achterburgwal, Oude Hoogstraat en Kloveniersburgwal. VOL BG wil voldoende ruimte voor de zeggenschap van de bewoners over de toekomst van onze buurt.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeelraad Centrum heeft een externe begeleider, Guido Wallagh, aangetrokken voor een participatieproces met de bewoners. Deze is op 25 juni 2019 van start gegaan. In de eerste bijeenkomst, meet-up #1, hebben we procesafspraken gemaakt: hoe gaan we met elkaar om en wat verwachten we van elkaar? Onder andere dat bewoners tijdig geïnformeerd worden en er regelmatig communicatie is, dat de belangenafweging inzichtelijk gemaakt zal worden en dat de leefbaarheid ook tijdens de bouw gewaarborgd wordt.

Tijdens de bijeenkomsten op 2 en 9 juli 2018 zijn er vijf uitgangspunten ontwikkeld, die in het masterplan als leidende principes opgenomen zullen worden. De punten zijn:

  • Leefbaarheid en veiligheid;
  • Duurzaamheid en groen;
  • Historie en monumentaliteit;
  • Identiteit;
  • Bereikbaarheid en logistiek.

Op 27 augustus zijn deze uitgangspunten “getest” aan de hand van twee locaties: zijn deze uitgangspunten voldoende duidelijk en geeft het voldoende richting aan wat we willen in het gebied? Over het algemeen waren de uitgangspunten toepasbaar, maar sommige kunnen pas beoordeeld worden als de plannen concreter zijn.

De gemeente zette een enquête breed uit in de omgeving en hiervan een voorlopige tussenstand gegeven tijdens meet-up # 5 op 17 september 2019. Er werd een tipje van de sluier opgelicht over de plannen van de UvA met de gebouwen, als resultaat van het onderzoek door de ontwerpteams van de UvA. Er werden ruimtekaarten gepresenteerd, waarin de uitgangspunten en plannen gecombineerd zijn. Omdat er te weinig tijd overbleef om de huidige stand van ontwikkelingen goed door te praten, kwam er een extra meet-up georganiseerd op 1 oktober. De gemeente zal de kaarten en de aangepaste uitgangspunten op hun website zetten. Daar zijn ook alle verslagen van de meet ups te vinden en wat achtergrond informatie over het proces. Website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/projecten/universiteitskwartier/

Op 8 oktober 2019 werd een grote bijeenkomst georganiseerd in Pakhuis de Zwijger. Eerst was er een presentatie van de wijze van werken aan het strategisch masterplan. Daarna ontstond vooral een discussie over de ontwikkeling van ons mooie stukje stad aan de hand van een aantal vragen. Iedereen was het er over eens dat de vijf in juli geformuleerde uitgangspunten de basis vormen voor het Strategisch Masterplan.

VOLBG vroeg om een extra bijeenkomst wanneer het concept masterplan gereed is, zodat wij de gelegenheid hebben hierop te reageren voordat het de officiële procedure ingaat. Toen kwam corona in de stad. In het on-line vervolg bleken de overeengekomen uitgangspunten zonder overleg anders omschreven te zijn en in volgorde van belangrijkheid geschoven. In de ruimtelijke weergaven, zelfs van de ‘bewonersvariant’ zagen we niet van onze inbreng terug. Voor VOLBG was het participatieproces daarmee mislukt. In onze ogen is het SMP een plan van de UvA om hun te ambitieuze bouwprogramma op het BG te kunnen realiseren ten koste van de leefbaarheid en het groene karakter.

We ontwikkelden vervolgens een eigen ruimtelijke invulling: klik hier. Doel daarvan is dat onze visie door de gemeenteraad serieus genomen wordt en een halt toeroept aan de bouwwoede van de UvA in de al overvolle en drukke Amsterdamse binnenstad. Wij dringen in onze zienswijze op het SMP aan op een ėcht participatieproces iin de toekomst.

BG-terrein, 28 april 2021. Wordt vervolgd …