VERENIGING OPENBAAR EN LEEFBAAR BG TERREIN

Toekomstvisie VOLBG 2021

In het voorjaar van 2018 heeft VOLBG uitgangspunten geformuleerd voor de toekomst van de buurt op basis van inzichten die wij opgedaan hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke kennis over het terrein in de stad. Later dat jaar heeft de gemeente Amsterdam een participatieproces gestart als onderdeel van de ontwikkeling van het strategisch masterplan (SMP) voor het BG-terrein en omgeving. Aanleiding is het beoogde Universiteitskwartier (UK) dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in dit gebied wil realiseren. VOLBG stelde zich in dit proces opbouwend en kritisch op. Bij de start van dit proces zijn er 10 afspraken gemaakt over het participatie-proces om de te maken keuzes voor het SMP verantwoord en inzichtelijk te maken. En zijn er vijf leidende uitgangspunten voor het masterplan overeengekomen.

– 1. Leefbaarheid en veiligheid
– 2. Duurzaamheid en groen
– 3. Historie en monumentaliteit
– 4. Identiteit
– 5. Bereikbaarheid en logistiek

VOLBG onderschrijft dus deze punten. In het voorjaar van 2020 presenteerden de gemeente en de UvA de mogelijke ruimtelijke invulling van het SMP. VOLBG herkende de vijf  uitgangspunten niet in deze concepten. Vooral de voorstellen voor het BG plein, het Theo Bosch-paviljoen (BG 3) en de Vendelstraat (BG 5 gebouw) verbaasden ons in grote mate. VOLBG toetste de voorstellen aan de vijf overeengekomen uitgangspunten en kwamen tot de conclusie dat de plannenmakers van UvA en gemeente andere prioriteiten hadden dan afgesproken.

Om onze conclusie ruimtelijk kracht bij te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de planontwikkeling heeft VOLBG eind 2020 Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld om met name het BG plein en de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5 uit te werken. Hierbij vormen de vijf voorgenoemde uitgangspunten de rode draad.

Volg deze link om de voorstellen van VOLBG te vergelijken met die uit het SMP en om uw mening aan VOLBG door te geven.

Op 4 maart 2021 kregen de bewoners en alle andere betrokkenen online inzicht in het definitieve voorstel voor het SMP. Dat was zo goed als niet verandert ten opzichte van mei en oktober 2020. De ideeën over openbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en groen van VOLBG zijn er dus niet in terug te vinden. Dit voorstel is nu door het college van Burgemeester en Wethouders formeel vrijgegeven voor inspraak.

Omdat het participatieproces niet inzichtelijk is verlopen en de ruimtelijke voorstellen niet voldoen aan de vijf uitgangspunten is volgens VOLBG het participatieproces mislukt. Daarom riepen we iedereen op bij de gemeente een zienswijze in te dienen tegen het SMP. Binnenkort meer hierover.

Binnengasthuisterrein, 21 maart 2021.